کاش‌کوله‌ام

هیچ کس به فکرش هم نمی‌رسد
که اکنون پسری بازیگوش
بغض کرده باشد
به‌خاطر آنچه نمی‌داند.