کاش‌کوله‌ام

یکی از مهارت‌هایی که باید یاد بگیرم
این است که به تغییرات ناگهانی آدم‌ها عادت کنم!
حداقل اینکه زیاد تعجب نکنم
حتی اگر این تغییرات ارتباط رفتاری با من [داشته] باشد.