کاش‌کوله‌ام

دلیل‌هایت

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴
دلیل‌هایی که به تو تعلق دارند و من هرگز انکارشان نمی‌کنم...
آنچه جزئی از تو باشد حتی اگر با من سر ناسازگاری داشته باشد، واجب احترام است.
جز آنچه دروغ است.
دروغ هیچ‌گاه بخشی از تو نخواهد بود.
اجازه نمی‌دهم دروغ و فریب مرا از تو دور سازد.
حتی اگر مجبور شوم در این راه تو را آزار دهم؛ با حقیقتی که شاید برایت تلخ باشد.
ایمان دارم که این برایت بهتر از دیر زمانی است ‌که حقیقت را بیابی.

امیدوارم لحظه‌ای فرا نرسد که آرزو کنم هرگز حقیقت را نیابی...
  • ۹۴/۰۷/۱۹