کاش‌کوله‌ام

عنوان مرا به یاد آدم‌های خاصی می‌اندازد.

ولی مهم نیست؛ مهم این است که

نوشته‌هایم پر از غلط‌های تایپی است...


چقدر خوب است که اصل قضیه را زود می‌گیری

دوستت دارم