کاش‌کوله‌ام

در سینه دلم گم شده،
تهمت به که بندم؟
غیرِ تو در این خانه کسی راه ندارد.

بهمنی