کاش‌کوله‌ام

به این فکر می‌کنم که این خواب‌ها برایم عادت شده‌اند؟
یا ...