کاش‌کوله‌ام

خرابکاری!

چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴

خدا را شکر این روزها چنان خراب‌کاری بزرگی نکرده‌ام که بخواهم در موردش بنویسم!

اما می‌بینم که بعضی‌ها بی‌خود می‌خواهند دیگری را خراب کنند.

اینکه آدمی بخواهد آدم دیگری را در نگاه آدم دیگری خراب کند چندان جالب نیست!

برای هر هدفی که باشد، نمی‌تواند درست باشد.

هدفی که در آن انسانیت نادیده گرفته می‌شود، هدفی انسانی نیست...


باید مواظب بود!

  • ۹۴/۰۸/۱۳