کاش‌کوله‌ام

حالم بد است!

مثل وقتی که مادرم خواب بد می‌بیند...