کاش‌کوله‌ام

سلام می‌کنم!

با لبخندی پاسخم می‌دهد!

سر سخن را باز می‌کند!

و حال بدم را خوب می‌کند...