کاش‌کوله‌ام

کلمات بد!

پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۴

بعضی از کلمات هستند که نباید هیچ وقت ازشون استفاده کنیم، حتی سعی کنیم از معادلشون هم استفاده نکنیم.

همین!

  • ۹۴/۰۸/۱۴