کاش‌کوله‌ام

بعضی از کلمات هستند که نباید هیچ وقت ازشون استفاده کنیم، حتی سعی کنیم از معادلشون هم استفاده نکنیم.

همین!