کاش‌کوله‌ام

از وقایعی که روی می‌دهد داستان‌های خوب می‌سازم!
دوست دارم این را با هم تمرین کنیم :)