کاش‌کوله‌ام

جایت خالی‌است

می‌خواهم کاری کنم

اما دستم خالیست!