کاش‌کوله‌ام

خالی!

چهارشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۴

جایت خالی‌است

می‌خواهم کاری کنم

اما دستم خالیست!

  • ۹۴/۰۸/۲۰