کاش‌کوله‌ام

سعی می‌کنم تغییر و رشد را با نگاهی مثبت به آنچه اکنون هستم حفظ کنم.
--
در نگاه قیاسی به انسان و یک روبات ساخت دست او به قدرت پروردگار پی می‌بریم.
هر جا که انسان توسعه می‌دهد، بی‌شک از مفهومی کمک گرفته که خالقی دیگر دارد.
سبحان الله.