کاش‌کوله‌ام

کی من چنین بودم که بنگرم روی دختران زیبا را

تا که شاید بدست آورم نقشی شبیه آن رخ رعنا را


آری خراب گشته‌ام و در این خرابات هنوز هم

می‌کوشم از خیال که پیدا کنم طرحی ز روی تو یارا