کاش‌کوله‌ام

حال دنیا

جمعه, ۱۳ آذر ۱۳۹۴
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای؟
گفت: یا آب است، یا خاک است یا پروانه ای!
گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟
گفت یا برق است، یا باد است، یا افسانه‌ای!
گفتمش این‌ها که می‌بینی، چرا دل بسته‌اند؟
گفت یا خوابند، یا مستند، یا دیوانه‌ای!
گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو؟
گفت یا باغ است، یا نار است، یا ویرانه ای!

ابوسعید
  • ۹۴/۰۹/۱۳