کاش‌کوله‌ام

22 آذر.

یادم باشد که چه روزهایی داشته‌ام...

و به او توکل می‌کنم،

که بنده‌اش را کافی است.