کاش‌کوله‌ام

نباید تغییر را فراموش کرد

نباید نشست و گذر تکراری روز‌ها را دید!

حتی گواراترین آب رودخانه هم در سکون می‌میرد و مردآب می‌گوییم‌اش

عادت را باید دور کرد...

عادت به تکرار و نزدیک شدن به سیاهی


فردا روز دیگری‌ست