کاش‌کوله‌ام

می‌توان به احترام کسی که دوستش داریم
چند ساعتی را پای حرف‌های تکراری بنشینیم
حتی حرف‌هایی که باور نداریم