کاش‌کوله‌ام

با هم نشسته‌ایم و خیام می‌خوانیم و برای هم تفسیر می‌کنیم!

من از اشعار خیام که می‌خواهند تو را به حقیقت نزدیک کنند می‌هراسم

و تو که نزدیک‌تر از منی انگار نمی‌خواهی عقب بمانم...