کاش‌کوله‌ام

انگیزه‌ام

دوشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
خدایا برای پیمودن راه خودت و رسیدن به جایگاهی که تو را خوشنود کنم به من انگیزه بده

خدایا... خودت باش
  • ۹۴/۱۱/۱۲