کاش‌کوله‌ام

خدایا برای پیمودن راه خودت و رسیدن به جایگاهی که تو را خوشنود کنم به من انگیزه بده

خدایا... خودت باش