کاش‌کوله‌ام

وقت آن رسیده است که گام‌های دیگری به سوی انتخاب‌های بزرگ تو برداشته شود

و من برایت صلح و دوستی آرزو می‌کنم