کاش‌کوله‌ام

رای رای توست

شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۴

وقت آن رسیده است که گام‌های دیگری به سوی انتخاب‌های بزرگ تو برداشته شود

و من برایت صلح و دوستی آرزو می‌کنم

  • ۹۴/۱۲/۰۸