کاش‌کوله‌ام

خدانگهدار رنگین‌کمان خدانگهدار خورشید همه جا نمناک است شرایطی مناسب برای روییدن کاش دل من خزه ای بود …
{3 سال و 10 ماه و چند روز پیش از وبلاگ قبلیم}