کاش‌کوله‌ام

اگر احساسی که به تو دارم را به دریا می‌گفتم
ساحل، صدف‌ها و ماهی‌ها را فراموش می‌کرد
تلاشی برای ترجمه از نزار قبانی