کاش‌کوله‌ام

عادت‌های سخت

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
عادت به دوری‌ات سخت است
و عادت به بودن‌ات سخت‌تر
  • ۹۴/۱۲/۱۵