کاش‌کوله‌ام

عادت به دوری‌ات سخت است
و عادت به بودن‌ات سخت‌تر