کاش‌کوله‌ام

واژه ها برای به دست آوردن دل تو کافی نبودند