کاش‌کوله‌ام

عالم‌نمایه خرافاتی

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
در جایگاه خردمند برای جمع، سخنان بیهوده و نادرست میگوید و آنان که به نادرستی این سخنان عالم هستند، تنها سکوت می کنند.
بهانه هایی چون حفظ ارزش یا حرمت یا منافع شخصی و صنفی یا هر چیز دیگری که با ترس همراه است، چگونه میتواند حماقتی که شکل خرافات به خود گرفته را توجیه کند؟
  • ۹۴/۱۲/۲۴