کاش‌کوله‌ام

اینکه نفهمی عیب نیست،
اما اینکه به زور به خودت بفهمانی که فهمیده ای خیلی بد است.
برای وقتی که چیزی با عقلم جور در نمی آید و سعی می کنم برای پذیرش آن دلیل پیدا کنم...