کاش‌کوله‌ام

نمی‌فهمم

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
اینکه نفهمی عیب نیست،
اما اینکه به زور به خودت بفهمانی که فهمیده ای خیلی بد است.
برای وقتی که چیزی با عقلم جور در نمی آید و سعی می کنم برای پذیرش آن دلیل پیدا کنم...
  • ۹۴/۱۲/۲۴