کاش‌کوله‌ام

می‌توان کسی را دوست داشت و برایش آرزوی موفقیت نکرد؟
ای دلیل تمام دلایل تو خود هدایتم کن.