کاش‌کوله‌ام

کامیابی در ناکامی دوست!

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۵
می‌توان کسی را دوست داشت و برایش آرزوی موفقیت نکرد؟
ای دلیل تمام دلایل تو خود هدایتم کن.
  • ۹۵/۰۱/۰۱