کاش‌کوله‌ام

چه قدر خوب هستند شیارهایی که بر روی خط مستقیم و پیوسته زمان کشیده‌ایم...