کاش‌کوله‌ام

به دنبال تلاقی با هر آنی که دوستش داری
چنانی که از راز تحصیل رضایت بیاموزم