کاش‌کوله‌ام

هر روز خیلی ها از آدمک خیلی سوال‌های مشابهی می‌پرسند.
آدمک هر شب در خلوتش با خالقش درباره موضوع متفاوتی صحبت می‌کند.