کاش‌کوله‌ام

آدمک گرچه فراموشکار هست ولی خیلی چیزها را اصلا فراموش نمی‌کند.
روزهای خوب فراموش نمی‌شوند و هم روزهای بد.