کاش‌کوله‌ام

تو را خبر زِ دلِ بی‌قرار
باید و نیست‌‌‌‌ ...

غمِ تو هست، ولی غمگسار
باید و نیست ...


رهی معیری