کاش‌کوله‌ام

نه تو را رای دیدن من است و نه مرا توان گریختن از خیالت...