کاش‌کوله‌ام

اگر تو فارغٖی از حال دوستان یارا
فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

سعدی