کاش‌کوله‌ام

برای پاک شدنم
مرا دیدن تو باید
گناهانم با هیچ اعترافی پاک نمیشوند...