کاش‌کوله‌ام

خراب میکنم هر چی که ساختم برات
فقط برای تو!