کاش‌کوله‌ام

96 بدون مخاطب خاص :))

شنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۶

می گوید برای هم ساخته نشده ایم!

:))

همین که دوستم نداشته باشد برایم کافی است تا دیگر مخاطبم نباشد.

ولی اگر روزی این را خواند بداند چه خوب است آدم ها همدیگر را کامل کنند و نه تکرار...

  • ۹۶/۰۱/۰۵