کاش‌کوله‌ام

آری همه ما تنهاییم

جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۶
همه تنهایت می‌گذارند
خودت هستی و آنچه خودت بودی
و دیگر فقط به خودت فکر می‌کنی و به هر آنچه که با خود داری...

همه ما روزی مفهوم تنهایی را فراموش خواهیم کرد...
  • ۹۶/۰۴/۱۶