کاش‌کوله‌ام

روزنه های دروغ

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶
ترس این روزهایم این است که همه شک‌هایم تبدیل به واقعیت می‌شوند...
آدم‌ها خیلی ساده دروغ می‌گویند و برای چه را احتمالا خودشان هم نمی‌دانند.
سعی می‌کنم زیاد دروغ نگویم!
  • ۹۶/۰۶/۰۶