کاش‌کوله‌ام

مثل حس پیرمردی به ترافیک سنگین خیابون؛

وقتی می‌خواد از عرضش عبور کنه...