کاش‌کوله‌ام

عبورکن

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶

مثل حس پیرمردی به ترافیک سنگین خیابون؛

وقتی می‌خواد از عرضش عبور کنه...

  • ۹۶/۰۹/۱۹