کاش‌کوله‌ام

حرمت رفاقت

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
چه بنویسم که طعنه‌ای نخورد این مقدس واژه؛ رفاقت.
هیچ نمی‌گویم، فقط:
تو را به حرمت هر چه نگهش می‌داری، نگهش دار...
  • ۹۷/۰۲/۰۹