کاش‌کوله‌ام

گذشته تو را دارد
آینده آرزوی تو را
چگونه در لحظه زندگی کنم؟