کاش‌کوله‌ام

آن لحظات، لحظات خوبی بود
چرا که کنار تو بودم
به اندازه کافی خوب و دردناک بود