کاش‌کوله‌ام

حس می‌شوی گاهی

پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴

خسته‌تر از هر روز

با حسی انگار مثل همیشه نادرست؛

حال است دیگر:

خوب می‌شود با همین درک ناصواب.

  • ۹۴/۰۸/۲۸