کاش‌کوله‌ام

سکوت را دوست ندارم

ولی

هر چه باشد بهتر از دروغ است.