کاش‌کوله‌ام

گرچه رنگ چشمانت را به یاد ندارم
و تو می‌توانی این را دلیل بهانه کم‌مهری بدانی
باور کن صادقانه می‌گویم خیلی دوستت دارم