کاش‌کوله‌ام

تو!
هر روز دیگری باش
نه در ذهن بی‌حال ما
که در امتداد آنچه تو صورت خوب‌تری از خود می‌پنداری‌اش.