کاش‌کوله‌ام

درک کنیم خواستن‌هایی را که برای یاد گرفتن‌مان بود و تنها همین بود؛ خالص.
کاش زودتر بفهیم.