کاش‌کوله‌ام


آدمکی که توی صفحه امروز تقویم کشیدم شبیه دیروزی شده است.

صفحات تقویم به سرعت ورق می خورند،

آدمکی آن گوشه ثابت ایستاده است.