کاش‌کوله‌ام

آدمکی اینجا

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵


آدمکی که توی صفحه امروز تقویم کشیدم شبیه دیروزی شده است.

صفحات تقویم به سرعت ورق می خورند،

آدمکی آن گوشه ثابت ایستاده است.

  • ۹۵/۰۳/۱۰